Stiftelsen

”Stiftelsens ändamål skall vara att främja kulturellt skapande i Norrland genom
ekonomiskt såväl som mentalt stöd till individer eller institutioner kulturellt
verksamma i Norrland och även till stöd för dem som från annan plats verkar för
norrländska kulturella teman. Kultur skall i detta sammanhang förstås som ett
brett begrepp.”

Gunborg och Sten Rosenströms Stiftelse för norrländskt kulturstöd – Rosenströmska
stiftelsen – bildades i maj 2010 på initiativ av Sten Rosenström. Ovan finns
ändamålsparagrafen.

Stiftelsen förvaltas av Stiftelsen VK-Press med benäget bistånd av personal från
Västerbottens-Kurirens AB. Stiftelsens styrelse består av Anna-Karin Sjöstrand (ordförande),
Carin Mannberg-Zackari (vice ordförande), Nina Björnby, Lena Eskilsson och Inge-Bert Täljedal.

Stiftelsens styrelse har beslutat att inte utlysa de pris som delas ut. Vi arbetar i stället
med ett nätverk av kompetenta, kulturkunniga personer som hjälper oss med förslag på
pristagare.

Med de bästa norrländska kulturhälsningar

Anna-Karin Sjöstrand

2011-01-30

Förordnandet

Undertecknad, Sten Rosenström – tidigare gift med avlidna Gunborg Rosenström – beslutar härmed att bilda

Gunborg och Sten Rosenströms Stiftelse för norrländskt kulturstöd

Stiftelsens ändamål skall vara att främja kulturellt skapande i Norrland genom ekonomiskt såväl som mentalt stöd till individer eller institutioner kulturellt verksamma i Norrland och även till stöd för dem som från annan plats verkar för norrländska kulturella teman. Kultur skall i detta sammanhang förstås som ett brett begrepp.

Stiftelsen skall vara religiöst och politiskt obunden.

Jag överlämnar 2 000 000 kronor att utgöra Stiftelsens grundkapital.

Jag har för avsikt att framdeles överlämna ytterligare kapital till Stiftelsen genom gåvor och testamente. Stiftelsen ska kunna ta emot medel från annan bidragsgivare som stödjer det ovan angivna ändamålet.

Stiftelsens kapitaltillgångar skall i Stiftelsens namn förvaras i depå i svensk bank. Medlen skall placeras i syfte att erhålla såväl långsiktig värdebeständighet som årlig löpande avkastning. För Stiftelsen skall utses en särskild styrelse för den löpande handläggningen av Stiftelsens angelägenheter. Styrelsen skall utses av Stiftelsen VK Press. I denna skall ingå minst en person som är helt oberoende av Stiftelsen VK Press med tillhörande dotterbolag och som är kulturellt verksam.

Stiftelsen skall i lämplig utsträckning i sin förvaltning vända sig till utomstående experter för kulturell medverkan.

För utdelning av kulturstöd skall Stiftelsen utse expertkommittéer där utomstående kulturella experter medverkar. Beslut om utdelning tages av styrelsen.

Utdelningar från Stiftelsen kan göras såväl från inkomster av kapital som från kapital med hänsyn tagen till att Stiftelsen får en varaktig livslängd på minst 20 år. Skäliga kostnader för utomståendes nödvändiga medverkan och utlägg bekostas av Stiftelsen.

Revisor enligt Stiftelselagens bestämmelser utses av förvaltaren men skall vara av förvaltaren oberoende. Revisorn skall utöver de ekonomiska förhållandena granska att bestämmelserna för verksamheten i Stiftelseförordnandet och Stiftelselagen efterlevts.

Stiftelsens säte är Umeå. Stiftelsen skall registreras vid Länsstyrelsen i Norrbottens län.

För Stiftelsen skall bifogade stadgar gälla.

Umeå den 26 maj 2010
Sten Rosenström

Vi, undertecknare utsedda av Stiftelsen VK Press, förklarar härmed att vi mottar det överlämnade beloppet, och förbinder oss att följa Stiftelseförordnandets och Stiftelselagens bestämmelser.

Umeå den 26 maj 2010
Anna-Karin Sjöstrand
Inge-Bert Täljedal
Lena Eskilsson
Sture Bergman

 

Donationsurkund 14 maj 2012

Gunborg och Sten Rosenstrõms stiftelse för norrlãndskt kulturstõd, org nr 802426-5236, bildades den 26 maj 2010, varefter den registrerades av Länsstyrelsen i Norrbotten den 31 augusti 2010.
Jag överlãmnar harmed som gåva till Stiftelsen
Fyra miljoner kronor / 4 000 000 kr /
vilket belopp idag satts in på Stiftelsens bankkonto. Medlen skall av Stiftelsen förvaltas i enlighet med reglerna i Stiftelselagen, Stiftelsefõrordnandet och Stiftelsens stadgar.

Umeå den 14 maj 2012
Sten Rosenström

Undertecknade styrelseledamöter i Stiftelsen emottar ovanstående gåva på
de i donationsurkunden angivna villkoren.
Umeå som ovan
Anna-Karin Sjöstrand
Inge-Bert Täljedal
Lena Eskilsson
Sture Bergman